Οδοντιατρική
Απεικόνιση

  • Ψηφιακές πανοραμικές ακτινογραφίες
  • Ψηφιακές κεφαλομετρικές ακτινογραφίες
  • Ψηφιακή ακτινογραφίες κροταφογναθικής άρθρωσης
  • DENTAL SCAN 3D – CBCT